Tailand

ภาษาไทย Tailand

ลูกจ้างชาวต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นั้น ตามกฏหมายก็จะต้องได้รับเงินเดือนเท่าเทียมกันกับพนักงานชาวไอซ์แลนด์ การแบ่งระดับเงินเดือนอันเนื่องมาจากพื้นฐานของเชื้อชาตินั้นผิดกฎหมาย  

บริษัทภายในประเทศที่มีการว่าจ้างพนักงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชาวไอซ์แลนด์หรือชาวต่างชาติ จะต้องได้รับในสิทธิส่วนบุคคลเท่าเทียมกัน ตามสนธิสัญญาที่ประกาศใช้ในตลาดแรงงานของประเทศไอซ์แลนด์   

ณ ที่นี้ท่านสามารถหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของตลาดแรงงานได้  

สหพันธ์แรงงาน (Alþýðusambands) หวังว่าท่านจะได้รับผลประโยชน์จากเนื้อหาสาระดังกล่าวนี้ โปรดให้ความไว้วางใจในหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ในประเทศ และสร้างสถานภาพของตนในตลาดแรงงานให้เทียบเท่ากับชาวไอซ์แลนด์ที่รับเงินเดือนประจำ 


เนื้อหาโดยสังเขป
(Vinna á Íslandi – stutt kynning)

Fjölmenningarsetur http://en.wikipedia.org/wiki/Tailand